18.11.2019

II KONFERENCJA PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo

Human Rights and the Agenda 2030 of Sustainable Development. Inclusion, equality, dignity and human security

termin
| 18 listopada, ponieziałek
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | rejestracja + opłata (informacje poniżej)

W marcu 2018 roku Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję 37/24 w sprawie promowania i ochrony praw człowieka oraz wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.
Organizatorzy konferencji wyrażają przekonanie, że aby uchwycić złożoność celów zrównoważonego rozwoju, musimy połączyć wiedzę różnych dyscypliny akademickich. Dlatego też zapraszają naukowców, ale i praktyków z prawa, ekonomii, nauk politycznych, administracji, socjologii do przedstawiania streszczeń i artykułów analizujących różne aspekty tematyki konferencji, skupione przede wszystkim na poszanowaniu standardów praw człowieka w kontekście imperatywu RÓWNOŚCI, NIEDYSKRYMINACJI, GODNOŚCI LUDZKIEJ.

WAŻNE TERMINY
/ do 15 października – zgłoszenie uczestnictwa
/ do 17 października – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
/ do 1 listopada – dokonanie opłaty konferencyjnej
/ do 30 grudnia – nadesłanie tekstów do publikacji

OPŁATA KONFERENCYJNA
/ uczestnictwo czynne (referat i publikacja): 650 zł
/ uczestnictwo czynne wieloautorskie (max. 3 autorów): główny autor – 650 zł, drugi współautor – 450 zł, trzeci współautor – 250 zł
/ uczestnictwo bierne (bez referatu): 150 zł
/ wygłoszenie referatu (bez publikacji): 250 zł
W przypadku publikacji i referatów wieloautorskich każdy z autorów zobowiązany jest do odrębnej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wniesienia stosownej opłaty.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy: Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a, 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617
W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:
numer subkonta: 249-523
imię i nazwisko uczestnika
nazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)
nazwa konferencji: PRAWA CZŁOWIEKA

PUBLIKACJA
Zainteresowani publikacją proszeni są o przysłanie artykułu na adres: prawaczlowieka70@gmail.com
Tekst, po przejściu procedur recenzyjnych i redakcyjnych, zostanie opublikowany w punktowanym wydawnictwie naukowym. Przewidywany termin wydania to maj/czerwiec 2020 roku.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Zdzisław Brodecki
dr Daria Bieńkowska
prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia
dr hab. Larysa Novak-Kalyayeva
prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski
prof. dr hab. Jacek Łuczak
dr Jacek Mikołaj Łuczak
prof. dr hab. Jacek Sobczak
dr hab. Monika Urbaniak

ORGANIZATORZY
Pomorskie Centrum Praw Człowieka
dr Daria Bieńkowska
dr Sylwia Gwoździewicz
mgr Aleksandra Koska-Legieć
prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski
dr Mikołaj Jacek Łuczak
mgr Monika Modrzejewska-Szeląg

KONTAKT
e-mail: prawaczlowieka70@gmail.com; tel.: 784638591

WSPÓŁPRACA
PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

PATRONAT
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezydent Miasta Gdańsk (www.Gdansk.pl)
Akademia Pomorska
Humanity in Action
Wydawnictwo C.H. Beck
Wydawnictwo Silva Rerum
Międzynarodowy Instytut Innowacji