CZEŚĆ!
PROGRAM DLA NOWYCH MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK

rozmowy w języku polskim / poznawanie miasta / spotkania rozwojowe / zajęcia ruchowe dla kobiet

terminy spotkań | od października 2020
języki spotkań | polski, angielski, rosyjski
udział | bezpłatny

kontakt
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Bartosz Rief, tel. +48 517 368 094
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk (3 piętro, pokój 3.32)

HELLO!
PROGRAMME FOR NEW RESIDENTS

talks in Polish / learning about the city / development meetings / physical activities for women

meeting dates | from October 2020
languages of the meetings | Polish, English, Russian
participation | free of charge

contact details
/ e-mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Bartosz Rief, phone +48 517 368 094
/ European Solidarity Centre, pl. Solidarności 1, Gdańsk (3rd floor, room 3.32)

ПРИВЕТ!
ПРОГРАММА ДЛЯ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЬНИЦ

общение на польском языке / знакомство с городом / развивающие встречи / танцевально-двигательные занятия для женщин

даты встреч
| с октября 2020
рабочий язык встреч | польский, английский, русский
участие | бесплатно

контакт
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Бартош Риеф, тел. +48 517 368 094
/ Европейский центр солидарности, Площадь Солидарности, 1, Гданьск (IV этаж, комната 3.32)