WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

 
REGULAMIN
kursu przewodnickiego dla kandydatów na certyfikowanych przewodników
po Europejskim Centrum Solidarności
2019

 
§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem kursu dla kandydatów na certyfikowanych przewodników jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, pl. Solidarności 1.
2. Kurs odbywa się w dniach od 8 marca do 11 kwietnia 2019 roku w Europejskim Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku. Program kursu obejmuje w szczególności wykłady, warsztaty na wystawie stałej i budynku jak również warsztaty na placu Solidarności oraz na terenach postoczniowych.
§ 2   WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) ma minimum wykształcenie średnie,
c) złożyła stosowne dokumenty:
Kwestionariusz osobowy,
• Świadectwo potwierdzające zdobyte wykształcenie,
d) pomyślnie odbyła rozmowę kwalifikacyjną,
e) do 1 marca 2019 roku dokonała opłaty w wysokości 300 zł: na konto (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk, numer konta: PEKAO S.A. 45 1240 1268 1111 0010 1576 6350), wpisując w tytule: kurs przewodnicki ECS oraz imię i nazwisko kandydata. Potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl.
2. Kurs kierowany jest do:
a) przewodników licencjonowanych po Trójmieście,
b) osób zainteresowanych historią współczesną,
c) przewodników lokalnych.
3. Dokumenty należy przesyłać do 25 lutego 2019 roku pod adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl. W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.
4. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26–28 lutego oraz 1 marca. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Rozmowa kwalifikacyjna nie obejmuje przewodników licencjonowanych, których uprawnienia obejmują Gdańsk, Sopot, Gdynię i/lub województwo pomorskie, ze względu na zdobyte kompetencje potwierdzone zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami prawa. Zapis ten dotyczy również osób, które po 31 grudnia 2013 roku ukończyły kurs przewodnicki po Trójmieście i/lub województwie pomorskim realizowany przez instytucje statutowo zajmujące się krzewieniem turystyki i krajoznawstwa oraz legitymują się stosownym dokumentem potwierdzającym ukończenie w/w kursu.
§ 3   ORGANIZACJA KURSU
1. Kurs dla kandydatów na certyfikowanych przewodników po Europejskim Centrum Solidarności obejmuje ogółem 40 godzin wykładów i warsztatów oraz egzamin kończący kurs. Kurs trwa od 8 marca do 11 kwietnia 2019 roku.
2. Wykłady i warsztaty odbędą się zgodnie z programem kursu załączonym do niniejszego regulaminu.
3. Liczba uczestników kursu jest ograniczona i nie może przekroczyć 50 osób.
4. Przerwanie szkolenia może nastąpić w wyniku:
a) rezygnacji uczestnika kursu
b) decyzji kadry instruktorów
c) decyzji kierownictwa kursu o wykluczeniu uczestnika z kursu.
5. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z kursu w trakcie jego trwania lub wykluczenia z udziału w kursie z winy uczestnika, Europejskie Centrum Solidarności nie zwraca poniesionych kosztów związanych z opłatą za kurs.
6. W trakcie trwania kursu, czyli od 8 marca do 11 kwietnia, uczestnicy kursu bezpłatnie wchodzą na wystawę stałą ECS.
7. Kierownictwo kursu zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć zawartym w programie kursu.
§ 4   EGZAMIN
1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez kandydata certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu kończącego kurs.
2. Egzamin jest dwuetapowy i obejmuje:
a) część teoretyczną – test wiedzy
b) część praktyczną – egzamin, który odbędzie się na terenie Europejskiego Centrum Solidarności oraz na placu Solidarności i terenach postoczniowych.
3. Do egzaminu praktycznego przystąpią osoby, które przekroczyły próg 60 proc. dobrych odpowiedzi w teście wiedzy.
4. Egzamin odbędzie się 10 i 11 kwietnia (środa, czwartek) 2019 roku. Dokładna godzina rozpoczęcia egzaminu zostanie ustalona w trakcie trwania kursu i podana do wiadomości uczestników kursu.
§ 5   UPRAWNIENIA
1.
Warunkiem uzyskania certyfikatu przewodnika po Europejskim Centrum Solidarności jest obecność na zajęciach oraz zdanie egzaminu, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego.
2. Po uzyskaniu certyfikatu, dane certyfikowanych przewodników zostaną – za ich wcześniejszą zgodą – umieszczone na stronie internetowej ECS (www.ecs.gda.pl). Nota obejmuje: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, kompetencje językowe oraz adres strony www, jeśli taka istnieje.
3.  Certyfikat uprawnia do bezpłatnego wejścia na wystawę stałą.
§ 6   KIEROWNICTWO KURSU
1.
Kierownictwo kursu składa się z pracowników Europejskiego Centrum Solidarności, historyków, muzealników, archiwistów, edukatorów i przewodników oraz osób, które zajmują się organizacją i prowadzeniem kursu. Kierownictwo kursu powoływane jest przez Organizatora.
2. Do obowiązków kierownictwa należy:
a) organizacja zajęć kursowych, tzn. wykładów i warsztatów
b) rejestrowanie i ocena postępów uczestników kursu, wyników egzaminów i innych elementów składających się na kształt kursu
c) prowadzenie dokumentacji szkolenia
d) ewaluacja projektu.
3. Do kompetencji kierownictwa kursu należy:
a) ustalenie programu kursu
b) dobór kadry wykładowców
c) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kończącego kurs
d) rozstrzyganie wniosków uczestników kursu,
§ 7   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk, tel. 0–58 772 40 00, e-mail: ecs@ecs.gda.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Wąsacz, e-mail: iodo@ecs.gda.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ,
e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo do przenoszenia danych,
w zakresie, w jakim zostało to określone w przepisach RODO.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
§ 8  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 
1. Złożenie dokumentów wymaganych do uczestnictwa w kursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.                                                                                                   
2. Program kursu oraz zasady egzaminu kończącego są integralną częścią regulaminu kursu.
3. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. Niezastosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z wykluczeniem uczestnika z kursu przez organizatora.
4. Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika na potrzeby promocji Europejskiego Centrum Solidarności na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.