WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Regulamin konkursu ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 2018 – KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE

1. Organizatorem konkursu ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 2018 – KIEŚLOWSKI. ZBLIŻENIE prowadzonego na profilu facebook.com/AAFFGdansk (zwanego dalej „Konkursem”) jest Europejskie Centrum Solidarności, z siedzibą przy pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Agora (zwane dalej „Sponsorem”).

3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Sponsora są: trzy zestawy zawierające po jednym egzemplarzu książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej „Kieślowski. Zbliżenie” wydanej przez Wyd. Agora w 2018 r. oraz po jednym egzemplarzu zestawu filmów „Kieślowski. Dokumentalista” na nośniku DVD (zwane dalej „Nagrodami”).

4. Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zadawane w formie postu na profilu facebook.com/AAFFGdansk. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi na zadanie pytanie, w formie komentarza pod postem z pytaniem na profilu facebook.com/AAFFGdansk (z zachowaniem zastrzeżenia opisanego w pkt. 6 regulaminu Konkursu). Organizator nie będzie brał pod uwagę odpowiedzi zamieszczonych pod udostępnieniami oryginalnego postu.

5. Termin trwania konkursu: 22–24 października 2018 roku (do godz. 23.59).⠀

6. Wyniki konkursu będą ogłaszane pod kolejnymi postami z pytaniami konkursowymi zamieszczanymi na profilu facebook.com/AAFFGdansk. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez Organizatora konkursu (zwani dalej „Zwycięzcami”), poprzez wpisanie komentarza pod postem konkursowym. Zwycięzcą można zostać jeden raz w trakcie trwania Konkursu. Odpowiedź osoby, która już raz została Zwycięzcą, w którymś z poprzednich dni, nie będzie brana pod uwagę. Wtedy Zwycięzcą zostaje chronologicznie pierwsza osoba, która poda poprawną odpowiedź, a dotąd nie wygrała w Konkursie.

7. Wysyłka nagrody może się odbyć tylko na terenie kraju.

8. Dane do wysyłki należy przekazać Organizatorowi konkursu w ciągu 3 dni od wyłonienia zwycięzcy na adres: biuroprasowe@ecs.gda.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, na który ma zostać nadana przesyłka oraz telefonu kontaktowego.

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

10. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

11. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

12. Uczestnik oświadcza, że:
 
a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie:
Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk („Organizator”). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji dostarczenia Nagrody Zwycięzcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem. Dane osobowe Zwycięzcy mogą być przekazywane do odbiorców danych, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia przetwarzania lub na rzecz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na bazie właściwych przepisów ustaw. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zawarcia umowy aż do czasu określonego przez właściwe przepisy prawa podatkowego. Zwycięzcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości doręczenia Nagrody. Zwycięzcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

14. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

15. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

16. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

17. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

18. Wszelkie informacje o Zwycięzcy uzyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora (celem wysyłki nagrody), a nie przez serwis Facebook i nie będą używane do innych celów.

19. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook.com i Instagram.com ani z nimi związany. Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora oraz żadnych konsekwencji przeprowadzania konkursu na łamach serwisu.

20. Nagroda jest zwolniona z podatku zryczałtowanego z myśl ustawy o PIT art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. Wartość zestawu wynosi 95,00 zł brutto.

21. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu facebook.com/AAFFGdansk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2018. Reklamację uważa się założoną z chwilą, gdy wiadomość, o której mowa wyżej wprowadzona została do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Organizator mógł zapoznać się z jej treścią.

22. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2018 i obowiązuje do 28 października 2018.

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

25. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie Organizatora: ecs.gda.pl.

27. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: ecs.gda.pl.

→ POWRÓT