PROGRAM GDAŃSKIEJ SZKOŁY SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE

miejsce | ECS, 3 piętro, przestrzeń Solidarność Codziennie

10 lutego 2018, sobota, godz. 10.00–16.00
WARTOŚCI W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
prowadzący | dr Jacek Kołtan, Monika Chabior
• Społeczność lokalna a miasto
• Gdański Model Wspierania Społeczności Lokalnych

24 lutego 2018, sobota, godz. 10.00–18.00
DIAGNOZA I OKREŚLANIE CELÓW
prowadzący | Monika Chabior
• Metody diagnozowania społeczności lokalnych
• Formułowanie celów strategicznych w pracy ze społecznością, na podstawie analizy SOAR
• Praca z otoczeniem, zarządzanie interesariuszami

10 marca 2018, sobota, godz. 10.00–18.00
24 marca 2018, sobota, godz. 10.00–18.00
dwudniowe warsztaty

SPOSOBY PRACY ANIMATORÓW I ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Spotkania z praktykami
• Praca z rodzinami z małymi dziećmi | Ewa Patyk Gdańska, Fundacja Innowacji Społecznych
• Praca z młodzieżą w otoczeniu domu sąsiedzkiego | Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych
• Praca podwórkowa z dziećmi (streetworking) | Jarosław Kucharski, Fundacja Bezpiecznik
• Dzienny dom seniora zorganizowany przez osoby nieaktywne zawodowo | Wojciech Stamm, Kaszubska Spółdzielnia Socjalna Przystań
• Współpraca środowisk kibiców piłkarskich z miastem Gdańsk | Michał Nowosad, Kibice Razem

21 kwietnia, 2018, sobota, godz. 10.00–18.00
PLANOWANIE PROJEKTU
prowadzący | Monika Chabior
• Dobieranie właściwych metod pracy w oparciu o diagnozę i mechanikę projektu
• Trzy ograniczenia projektu oraz cele SMART
• Przygotowanie harmonogramu i budżetu

19 maja 2018, sobota, godz. 10.00–18.00

KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM
prowadzący | Agnieszka Długołęcka–Kurzyk, Monika Chabior
• Motywacja, praca, odpowiedzialność kierownika
• Podsumowanie cyklu

→ powrót do strony głównej SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE