Bieżąca obsługa, konserwacja i serwis budynku Europejskiego Centrum Solidarności wraz z terenem przyległym

Ogloszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 - Wymagania przeglądów, konserwacji systemów i instalacji budynku ECS

Zał. nr 3 - Wykaz materiałów

Zał. nr 4 - Wykaz instalacji, systemów i urządzeń budynku ECS

Zał. nr 5 - Opis budynku ECS

Zał. nr 6 - Wykaz planowanych wydarzeń ECS

Zał. nr 7 - Zestawienie pomieszczeń technicznych 

Zał. nr 8 - Wzór formularza ofertowego

Zał. nr 9 - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Zał. nr 10 - Wzór oświadczenia - wykaz usług


Zał. nr 11 - Wzór oświadczenia - wykaz osób 

Zał. nr 12 - Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa

Zał. nr 13 - Wzór umowy

Zał nr 14 - Wzór zobowiązania do oddania zasobów 

Zał. nr 8-12 i 14 - wersja edytowalna

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_27.04.2018

Wyjaśnienia do treści specyfikacji isotnych warunków zamówienia_30.04.2018

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_08.05.2018

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_16.05.2018_1

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_16.05.2018_2

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_16.05.2018_3

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_21.05.2018_1

zał. nr 13 do SIWZ - zmodyfikowany wzór umowy 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_21.05.2018_2


Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_22.05.2018

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_23.05.2018

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_25.05.2018_1

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia _25.05.2018_2

Informacja z sesji otwarcia ofert 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_07.09.2018