07.06.2017

Relauching Europe Bottom-up | międzynarodowa konferencja

termin | 7 czerwca
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
wstęp | wolny + REJESTRACJA
→ WIĘCEJ


O MIGRACJI I SAMORZĄDNOŚCI W ECS

350 przedstawicieli samorządów lokalnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, reprezentanci Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i regionów Europy zjedzie do Gdańska 7 czerwca, Rozmawiać będą o strategii politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów pomiędzy samorządy i regiony Unii Europejskiej. Podczas międzynarodowej konferencji „Relaunching Europe Bottom-Up – From Refugee Integration to Common Sustainable Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions” będzie można m.in. zapoznać się z nową strategią finansowania europejskich samorządów ze środków Unii Europejskiej oraz dowiedzieć się, na czym polega europejska strategia integracji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
 
Tematyka konferencji:
Celem promowania powyższej polityki, prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, Dyrektor
Europejskiego Centrum Solidarności, Basil Kerski, Foundation for European Progressive Studies,
SOLIDAR i HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform serdecznie zapraszają do udziału w
konferencji pod tytułem:
“Relaunching Europe Bottom-Up -From Refugee Integration to Common Sustainable
Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions”.

Cele konferencji:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 350 przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych,
biznesu i społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy, jak również reprezentantów i reprezentantek
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i regionów Europy.
Dołącz do nas i:
• Zapoznaj się z nową strategią finansowania europejskich samorządów bezpośrednio ze
środków Unii Europejskiej;
• Dowiedz się o europejskiej strategii integracji włączającej wiele grup interesów, ufundowanej
na gruncie wspólnej strategii rozwoju na poziomie lokalnym;
• Dyskutuj z przedstawicielami europejskich miast na temat korzyści wynikających z tego
holistycznego podejścia;
• Zostań częścią szerszego ruchu oraz sieci podobnie myślących przedstawicieli i
przedstawicielek europejskich miast, polityków, przedsiębiorców, działaczy społecznych.
• Promuj oddolną odbudowę Unii Europejskiej poprzez partycypację i zaangażowanie
społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców oraz przez bezpośrednie europejskie
wsparcie finansowe dla samorządów i regionów.

Cel nadrzędny: uczynienie z tak zwanego “kryzysu uchodźczego” inkluzyjnej europejskiej inicjatywy
na rzecz wzrostu i rozwoju.
Niniejsza konferencja będzie wyrazistym sygnałem dla Unii Europejskiej dzięki prezentacji strategii
politycznej na rzecz solidarności oraz decentralizacji procesu relokacji uchodźców i migrantów
pomiędzy samorządami i regionami Unii Europejskiej, w oparciu o wielostronny proces łączący
politykę, biznes i społeczeństwo obywatelskie.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

PROGRAM:

9.30 / Rejestracja przy kawie

10.30 / Powitanie: Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańsk; Dr Ernst Stetter, Sekretarz
Generalny Foundation for European Progressive Studies; Cornelia Pieper, Konsul
Generalna RFN w Gdańsku

11.00 / Keynote: Dlaczego oddolna odbudowa Europy – „Relaunching Europe Bottom –Up”?
Wyzwania migracyjne jako szansa na zrównoważony rozwój na poziomie europejskim i
globalnym, Prof. Gesine Schwan, Prezeska HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

11.20 / Wstęp: Andreas Schönström, Viceprezydent Malmö/Wiceprzewodniczący Forum
Społecznego EUROCITES

11.40 / Wystąpienie: Maria Joao Rodrigues, Wiceprzewodnicząca Grupy Postępowego
Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

11.50 / Wystąpienie: Georges Dassis, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego EECS/CESE

12.00 / Wystąpienie: Catherine Woollard, Sekretarz Generalna Europejskiej Rady ds.
Uchodźców i Wygnańców

12.10 / Wystąpienie: Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan

12.20 / Przerwa kawowa

12.40 / Dyskusja panelowa

Moderacja: Prof. dr Rita Süssmuth, była Przewodnicząca Niemieckiego Bundestagu
Pytanie przewodnie: konkretne propozycje dla europejskiej solidarności wobec kwestii
uchodźczej oraz jak wzmacniać Unię Europejską poprzez samorządy i regiony?

13.40 / Przerwa obiadowa oraz otwarcie wystawy fotograficznej: „Najważniejsza rzecz -
Burkina Faso, Irak, Turcja, Sudan Południowy i Demokratyczna Republika Konga” przez
przedstawicieli UNHCR


14.30 / Solidarność i innowacje - szanse inicjatyw europejskich na poziomie lokalnym i
regionalnym: Prezentacja dobrych praktyk miast i regionów
Moderacja i wprowadzenie: Prof. dr Irena Lipowicz
Innowacje powinny prezentować oddolny potencjał solidarności i innowacyjnej energii
dla Europy: rozwój lokalny poprzez integrację uchodźców; „inteligentną specjalizację”.
Prezentacje: Gdańsk (Polska), Saloniki (Grecja) and Lampedusa (Włochy TBC)

16.00 / Przerwa kawowa

16.30 / Warsztaty tematyczne: dyskusja i transfer wiedzy z Gdańska, Salonik i Lampedusy
oraz wnioski wynikające z przykładów dobrych praktyk

18.00 / Podsumowanie: nowe strategie polityczne na rzecz rozwoju europejskiego poprzez
integrację uchodźców. Nowe mechanizmy finansowe. Strategie komunikacyjne dla
oddolnej odbudowy Europy.

20.00 / Koncert multi-kulturowy Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego
Poczęstunek/Bufet


Focus of the conference
In order to promote that policy, the Mayor of Gdańsk Pawel Adamowicz, the Director of the
Europejski Centrum Solidarnosci Basil Kerski, the Foundation for European Progressive Studies,
SOLIDAR and the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform are inviting you to the conference
“Relaunching Europe Bottom-Up - From Refugee Integration to Common Sustainable
Development: Solidarity and Innovation through European Communities and Regions”
Supported by
Objectives of the Conference
Join us and stakeholders from municipalities, businesses, civil society from all over Europe as well as
representatives of the European Parliament, social partners as well as cities and regions of Europe
to:
• learn about a new holistic and direct financing strategy of European communities by the
European Union
• get acquainted with a multi-stakeholder based integration policy focused on a common
development strategy at the municipal level.
• discuss the benefits of this holistic approach with participating European municipalities and
answer open questions.
• promote a bottom-up relaunch of the EU through the participation of civil society and business
and strengthen investment as well as further integration avoiding both centralisation and
renationalisation
• promote a bottom-up relaunch of the EU through the participation of civil society and business
and through more direct European financing of communities and regions.
The fundamental idea: to transform the so-called refugee crisis into an inclusive European growth
and development initiative.
The conference will send a strong message to the EU by presenting a political strategy for solidarity
and decentralized relocation of refugees and migrants through communities and regions in the EU,
based on a multi-stakeholder approach that includes politics, business, and organized civil society.

The conference will be held in English.

Registration
Please find the agenda below. To register please visit the online portal for the conference:
hvgp.eventsmart.com/events/relaunchingeuropebottom-up/.
Final registration date is June 6, 2017.

Agenda for the conference
“Relaunching Europe Bottom-Up”
From Refugee Integration to Common Sustainable Development:
Solidarity and Innovation through European Communities and Regions
Date: 7 June 2017
Location: European Solidarity Centre, 1 Solidarity square, 80-863 Gdańsk

PROGRAMME:

9.30 / Check in and Coffee

10.30 / Welcome by Gdańsk mayor Paweł Adamowicz, Secretary General of Foundation for
European Progressive Studies Dr. Ernst Stetter and Cornelia Pieper, German Consul
General in Gdańsk

11.00 / Key Note: Why “Relaunching Europe Bottom –Up”? The Refugee challenge as a chance
for sustainable European (and global) development, Prof. Dr. Gesine Schwan, President
of the HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform

11.20 / Introduction Andreas Schönström, Deputy Mayor of Malmö/Vice-Chair of the
EUROCITES Social Affairs Forum

11.40 / Input from Maria João Rodrigues, Member of the European Parliament, Vice-President
and Parliamentary Secretary of the S&D Group

11.50 / Input from Georges Dassis, President of the European Economic and Social Committee
EESC

12.00 / Input from Catherine Woollard, Secretary General of the European Council of Refugees
and Exile

12.10 / Input from Henryka Bochniarz, President of the Polish Confederation “Lewiatan”

12.20 / Coffee break

12.40 / Panel discussion
Moderator: Prof. Dr. Rita Süssmuth, former president of the Bundestag
General Question: Concrete proposals for European solidarity in the refugee question
and how to contribute to strengthening the EU through the communities and regions?

13.40 / Opening of the Photo Exhibition “The Most Important Thing: Burkina Faso, Iraq,
Turkey, South Sudan and DRC” by UNHCR
Representatives in the ECS winter garden

13.50 / Luncheon

14.30 / Solidarity and Innovation - Chances of European initiatives in communities and regions:
Best Practice Demonstrations of cities/regions
Moderator and Introduction: Prof. Dr. Irena Lipowicz
These innovations should demonstrate the potential of solidarity and innovative
energy for Europe bottom up: community development through refugee integration;
“intelligent specialization”;
Best Practice Demonstrations by Gdańsk (Poland), Thessaloniki (Greece) and Madrid
(Spain)

16.00 / Coffee break

16.30 / Workshops: In-depth discussion of the presentations and knowledge transfer from
Gdansk, Thessaloniki and Madrid as well as conclusions from best practice cases

18.00 / Wrap up and Manifesto Presentation: New political strategies for European
development through Integration. New ways of funding. Communication strategies for
“Relaunching Europe Bottom-up”

20.00 / Multicultural concert with the The Sejny Theatre Klezmer Orchestra
Buffets and Grills