WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Regulamin

korzystania z parkingu i świadczenia usługi parkingowej 
w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
 
 
I. PRZEZNACZENIE PARKINGU 
1. Wyznaczone miejsca parkingowe, zlokalizowane na poziomie –1 budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (dalej: parking), są przeznaczone do użytku przez gości oraz zwiedzających wystawę stałą, Wydział Zabaw lub inne biletowane wystawy czasowe.
2. Parking jest obiektem monitorowanym, ale nie jest obiektem strzeżonym.
3. Parking jest otwarty siedem dni w tygodniu, w godzinach 6.00–0.00.
II. PRZEDMIOT I CHARAKTER UMOWY
1. Przedmiotem umowy, zawartej między użytkownikiem pojazdu a ECS, jest najem w oznaczonym czasie miejsca postojowego na parkingu, w zamian za opłatę parkingową.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili pobrania przez użytkownika biletu parkingowego z automatu biletowego przy wjeździe pojazdem przez bramkę rejestrującą wjazd na teren parkingu, z tym zastrzeżeniem, że opłata parkingowa jest naliczana po upływie 30 minut od chwili pobrania przez użytkownika biletu parkingowego z automatu biletowego.
3. Umowa jest zawierana na czas określony, obejmujący ustaloną jednostkę czasu (1 godzina zegarowa) lub jej wielokrotność, według wyboru użytkownika, z zastrzeżeniem pkt VI.5 niniejszego regulaminu.
4. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą dokonania opłaty za parkowanie oraz opuszczenia przez pojazd parkingu w czasie przeznaczonym dla tej czynności, tj. w ciągu 20 minut od dokonania opłaty. W przypadku opóźnienia się użytkownika z wyjazdem z parkingu dochodzi do zawarcia nowej umowy najmu miejsca parkingowego, podlegającej ponownej opłacie.
5. Pojazd może zostać zabrany z parkingu wyłącznie po dokonaniu opłat określonych niniejszym regulaminem lub całkowitym lub częściowym zwolnieniu z nich przez ECS.
6. Przedmiotem świadczenia ze strony ECS nie jest strzeżenie pojazdów i mienia w nich się znajdującego.
III. OPŁATY
1. Opłata parkingowa jest naliczana z góry za każdą rozpoczętą godzinę zegarową w trakcie trwania umowy najmu miejsca parkingowego, niezależnie do jej faktycznego wykorzystania przez użytkownika.
2. Opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe, cennik stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik jest zobowiązany uiścić opłatę parkingową na podstawie pobranego biletu parkingowego w dwojaki sposób:
a) gotówką w szafach płatniczych na terenie parkingu i budynku ECS
b) przez zakup biletu wstępu na wystawę stałą, do Wydziału Zabaw lub na inne odpłatne wystawy, co uprawnia do parkowania w cenie zakupionego biletu do 4 godzin. Czynność tę trzeba wykonać w czasie dedykowanym, tj. w ciągu 30 minut od momentu pobrania biletu parkingowego przy wjeździe na parking. W takim przypadku uiszczenie opłaty następuje przez walidację biletu parkingowego w kasie biletowej. Za kolejne godziny najmu miejsca parkingowego opłata parkingowa jest naliczana według cennika i pobierana w gotówce w kasie biletowej.
4. Za zagubienie biletu parkingowego pobiera się karę umowną w wysokości 100 zł.
5. Za nieprawidłowe korzystanie z parkingu pobiera się karę umowną w kwocie 100 zł.
6. Za pozostawienie pojazdu po zamknięciu parkingu pobiera się karę umowną w wysokości 100 zł.
7. Za usunięcie pojazdu z parkingu pobiera się karę umowną w wysokości 400 zł.
8. Kary umowne, określone niniejszym regulaminem, podlegają zsumowaniu.
9. Przychody z kar umownych są przeznaczone w całości na sfinansowanie biletów wstępu do ECS dla publicznych przedszkoli i szkół.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ECS
1. ECS nie odpowiada za pozostawione na parkingu pojazdy oraz mienie w nich się znajdujące. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza pojazd i mienie w nim się znajdujące przed kradzieżą.
2. ECS ponosi odpowiedzialność za szkody w pojazdach powstałe tylko z wyłącznej, własnej winy. W przypadku powstania szkody użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia obsługi ECS o jej powstaniu, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu, pod rygorem utraty możliwości powoływania się na fakt, iż szkoda została mu wyrządzona z winy ECS.
3. ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi przez innych użytkowników, przez osoby trzecie lub zwierzęta.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1.
Użytkownik ponosi względem ECS odpowiedzialność w pełnej wysokości za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub przez osoby mu towarzyszące, w związku z korzystaniem lub przebywaniem na parkingu.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem innych użytkowników i osób trzecich za szkody wyrządzone przez niego lub przez osoby mu towarzyszące, w związku z korzystaniem lub przebywaniem na parkingu.
3. Użytkownik ponosi względem ECS odpowiedzialność w pełnej wysokości za zanieczyszczenie parkingu przez użytkownika lub przez osoby mu towarzyszące.
4. W przypadku wyrządzenia szkody lub zanieczyszczenia użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia obsługi ECS o jej powstaniu, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU
1. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez użytkownika pojazdu na warunki niniejszego regulaminu i jego przestrzeganie.
2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy i zasady prawa o ruchu drogowym. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do znaków i tablic informacyjnych umieszczonych na parkingu, jak również do poleceń obsługi ECS.
3. Na terenie parkingu użytkownik jest zobowiązany dostosować prędkość pojazdu odpowiednio do panujących warunków, osiągając nie większą prędkość maksymalnie niż 10 km/h, a w trakcie wjazdu lub wyjazdu z parkingu 5 km/h.
4. Zabrania się parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz parkowania bez uprawnienia na miejscach uprzywilejowanych.
5. Użytkownik jest zobowiązany opuścić parking do chwili jego zamknięcia, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty za parkowanie. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi pojazd pozostaje zamknięty na parkingu do dnia następnego, kiedy możliwy jest jego odbiór w godzinach otwarcia parkingu, po uprzednim uiszczeniu naliczonej opłaty parkingowej oraz kar umownych zgodnie z cennikiem. W przypadku pozostawienia pojazdu na dwie doby ECS jest uprawnione do usunięcia pojazdu z parkingu na ryzyko właściciela.
6. Na parkingu zakazane jest dokonywanie napraw pojazdów, wymiany lub uzupełnianie płynów oraz sprzątanie pojazdów.
7. Na parkingu zakazane jest pozostawianie w pojazdach dzieci i zwierząt.
8. Pojazdy po ustawieniu na miejscach postojowych powinny być unieruchomione, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte drzwi, okna oraz bagażnik (w tym zewnętrzny). Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych oraz do demontażu anten tych urządzeń. 
VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Na parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów napędzanych LPG, pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz pojazdów z towarami niebezpiecznymi.
2. Obowiązuje zakaz wjazdu i wstępu na parking osób znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Na parkingu zabrania się palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
3. W przypadkach zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub bezpieczeństwa ECS jest uprawnione do usunięcia pojazdu z parkingu. W przypadku usunięcia pojazdu w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu usunięcie następuje na koszt i ryzyko użytkownika. W każdym przypadku usunięcia użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od ECS z tytułu usunięcia pojazdu z parkingu.