REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYDZIAŁU ZABAW
SALI DLA DZIECI W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI

 
§ 1  Postanowienia ogólne
1. Wydział Zabaw jest przestrzenią przeznaczoną dla dzieci do 10 roku życia. Sala mieści się w Europejskim Centrum Solidarności, przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku, zwanym w dalszej treści regulaminu: ECS.
2. Sala jest otwarta dla użytkowników:
2.1. w miesiącach wrzesień – czerwiec, od poniedziałku do piątku
a. godz. 9.00–12.00 / grupowe zajęcia edukacyjne, prowadzone przez edukatorki ECS (szczegóły: OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI)
b. godz. 12.00–16.00 / przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna
2.2. w miesiącach wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele
a. godz. 10.00–18.00 / przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub animatorów ECS
2.3. w lipcu i sierpniu, 7 dni w tygodniu
a. godz. 10.00–18.00 / przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub animatorów ECS.
3. ECS zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wydziału Zabaw w dni wyznaczone przez dyrektora instytucji, prawo do wyłączenia poszczególnych stanowisk lub ich elementów, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń. Pod użytym w niniejszym regulaminie pojęciem „stanowisko” rozumie się zarówno powiązany ze sobą funkcjonalnie zespół urządzeń oraz instalacji, jak również każde z osobna: urządzenie, instalację.
4. Wstęp do Wydziału Zabaw jest możliwy na podstawie biletu wstępu, zgodnie z określoną w jego treści datą i godziną.
5. Co godzinę do Wydziału Zabaw – zawsze o pełnej godzinie zegarowej – wchodzi maksymalnie 75-osobowa grupa.
6. Ostatnia grupa wchodzi do Wydziału Zabaw na godzinę przed jego zamknięciem.
7. Bilet można kupić nie później niż na 1 godzinę przed zamknięciem budynku.
8. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia budynku są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach ECS.
9. Kasy biletowe znajdują się w holu głównym ECS. Płatność jest możliwa gotówką lub kartą płatniczą w polskiej walucie.
10. Grupy zorganizowane mają obowiązek zarezerwowania terminu wizyty nie później niż tydzień przed planowanym przybyciem, pisząc na adres: edukacja@ecs.gda.pl.
§ 2  Rodzaje biletów
1. Bilet warsztatowy w cenie 10 zł/os., który uprawnia do przebywania w Wydziale Zabaw 1 godzinę zegarową, przysługuje:
a. dziecku, które uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez edukatorki ECS dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej (1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie).
2. Bilet w cenie 9 zł/os., który uprawnia do przebywania w Wydziale Zabaw, przysługuje:
a. dziecku i rodzicowi/opiekunowi, jeśli dziecko 1 godzinę zegarową pozostaje pod jego opieką
b. dziecku, które 1 godzinę zegarową przybyło do Wydziału Zabaw w grupie zorganizowanej i pozostaje pod nadzorem opiekuna (1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie)
c. dziecku, które rodzic/opiekun pozostawia na 2 godziny zegarowe pod opieką animatora ECS, a sam zakupił bilet uprawniający do zwiedzania wystawy stałej ECS.
3. Bilet specjalny w cenie 20 zł/os., uprawniający do przebywania w Wydziale Zabaw 2 godziny zegarowe, przysługuje:
a. dziecku, które rodzic/opiekun powierza pod opiekę animatorowi ECS i sam opuszcza Wydział Zabaw.
4. Bilet ulgowy w cenie 5 zł/os. uprawnia do przebywania w Wydziale Zabaw 1 godzinę zegarową:
a. dziecko niepełnosprawne i jego rodzica/opiekuna
b. posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
5. Bilet bezpłatny, uprawniający do przebywania w Wydziale Zabaw 1 godzinę zegarową, przysługuje:
a. dziecku, które nie ukończyło drugiego roku życia
b. jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej.
6. Karnet na 5 wejść, 1 godzinę zegarową każde, kosztuje 36 zł i przysługuje:
a. dziecku, które będzie spędzać czas w Wydziale Zabaw pod nadzorem rodzica/opiekuna
b. rodzicowi/opiekunowi, który towarzyszy dziecku.
§ 3  Warunki obecności w Wydziale Zabaw dzieci pod opieką rodzica/opiekuna
1. W Wydziale Zabaw mogą przebywać dzieci do 10 roku życia, które znajdują się pod opieką pełnoletniego rodzica/opiekuna, przy czym jednemu dziecku mogą towarzyszyć nie więcej niż dwie osoby dorosłe.
2. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik sali może poprosić opiekuna o okazanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka.
3. Dzieci pod opieką rodzica/opiekuna mogą korzystać z Wydziału Zabaw 1 godzinę zegarową lub jej wielokrotność:
a. w miesiącach wrzesień – czerwiec, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00–16.00
b. w miesiącach wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele, w godz. 10.00–18.00
c. w lipcu i sierpniu, 7 dni w tygodniu, godz. 10.00–18.00.
4. Osoba dorosła jest zobowiązana do sprawowania opieki nad podopiecznym/podopiecznymi. Przez cały czas obecności na terenie Wydziału Zabaw odpowiada za jego/ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez niego/nich wyrządzone.
5. Na opiekunie ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny zabawy dzieci, co oznacza również, że nie przyprowadzają oni do Wydziału Zabaw dzieci, które są przeziębione lub chore na choroby zakaźne.
6. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Wydziału Zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń z innymi uczestnikami zabawy i innych podobnych sytuacji. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez ECS wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk Wydziału Zabaw pod względem dopuszczenia ich do użytkowania przez dzieci.
7. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/podopiecznych. Opiekun zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania w sali.
8. ECS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z obiektu i jego atrakcji przez dzieci pod opieką rodzica/opiekuna.
9. Gdy dziecko musi pozostać w okularach, rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje, tj. ich zgubienie, zniszczenie, urazy.
10. Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, w tym uszkodzenia stanowisk i stałych elementów wystroju Wydziału Zabaw na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie cywilnym.
§ 4   Warunki obecności w Wydziale Zabaw dzieci pod opieką animatorów ECS
1. Dzieci pod opieką animatora ECS mogą korzystać z Wydziału Zabaw nie dłużej niż 2 godziny zegarowe:
a. w miesiącach wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele, w godz. 10.00–18.00
b. w lipcu i sierpniu, 7 dni w tygodniu, godz. 10.00–18.00.
2. Dopuszcza się pozostawienie pod opieką animatora ECS dziecka/dzieci powyżej 5 roku życia.
3. Każdemu dziecku do lat 10, które przybywa do Wydziału Zabaw, musi towarzyszyć pełnoletni opiekun, nawet jeśli dziecko pozostaje pod opieką animatorów ECS, bowiem każdy rodzic/opiekun – nim pozostawi dziecko – zobowiązany jest wypełnić Kartę obecności w Wydziale Zabaw.
4. Dziecko jest przyjmowane pod opiekę na podstawie poprawnie wypełnionej Karty obecności w Wydziale Zabaw.
5. Animatorzy Wydziału Zabaw mogą przyjąć pod opiekę maksymalnie 20 dzieci.
6. Animatorzy nie przejmują opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
7.
Maksymalny czas opieki sprawowanej przez animatorów ECS nad dzieckiem wynosi 2 godziny. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia czasu opieki nad dzieckiem. Opiekun, który nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a spóźnienie będzie większe niż 10 minut, będzie zobligowany do zakupu 1 biletu ulgowego (5 zł) za każde 10 minut spóźnienia.
8. W nagłych przypadkach animator Wydziału Zabaw będzie się kontaktować telefonicznie z opiekunem dziecka. Opiekun musi się stawić w Wydziale Zabaw w czasie nieprzekraczającym 10 minut.
9. Odebrać dziecko z Wydziału Zabaw może tylko ten rodzic/opiekun, który je tam pozostawił. W chwili odbioru dziecka konieczne jest ponowne podpisanie Karty obecności w Wydziale Zabaw, a pracownik sprawdzi zgodność podpisów.
10. Opiekun jest zobowiązany powiadomić personel o chorobach i zachowaniach mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i osób przebywających z nim w Wydziale Zabaw. W uzasadnionych przypadkach wyznaczone osoby z obsługi mają prawo odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę.
11. ECS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – np. telefon komórkowy, odtwarzacz mp3, grę elektroniczną lub pieniądze – które rodzic/opiekun pozostawił przy dziecku.
12. W przypadku ewakuacji wszystkim dzieciom przebywającym pod opieką animatorów Wydziału Zabaw zostanie zapewniona należyta opieka. Punkt zbiórki po ewakuacji znajduje się przed wejściem do ECS od strony placu Solidarności.
§ 5   Warunki obecności w Wydziale Zabaw grup zorganizowanych
1. W Wydziale Zabaw mogą przebywać dzieci do 10 roku życia, które:
a. uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez edukatorki ECS (1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie)
b. bawią się pod nadzorem rodzica/opiekuna/nauczyciela (1 opiekun na 10 uczniów bezpłatnie).
2. Warsztaty edukacyjne dla grup przedszkolnych i klas szkolnych prowadzone są:
a. w miesiącach wrzesień – czerwiec, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–12.00
b. obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, która umożliwia wybór tematu i terminu zajęć:
OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.
3. Dzieci w grupie zorganizowanej pod opieką rodzica/opiekuna/nauczyciela mogą korzystać z Wydziału Zabaw 1 godzinę zegarową lub jej wielokrotność, 7 dni w tygodniu:
a. w miesiącach wrzesień – czerwiec, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00–16.00
b. w miesiącach wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele, w godz. 10.00–18.00
c. w lipcu i sierpniu, 7 dni w tygodniu, godz. 10.00–18.00.
3.1. obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizytą: edukacja@ecs.gda.pl.
4. Warunki korzystania z Wydziału Zabaw dzieci pod nadzorem rodzica/opiekuna/nauczyciela opisano w: § 3. Warunki obecności w Wydziale Zabaw dzieci pod opieką rodzica/opiekuna niniejszego regulaminu.
§ 6   Warunki obecności w Wydziale Zabaw posiadaczy karnetu na 5 wejść
1. Karnet na 5 wejść przysługuje:
a. dziecku, które będzie spędzać czas w Wydziale Zabaw pod nadzorem rodzica/opiekuna
b. rodzicowi/opiekunowi, który będzie towarzyszyć dziecku.
2. Posiadacze karnetu mogą korzystać z Wydziału Zabaw 1 godzinę zegarową lub jej wielokrotność, 7 dni w tygodniu:
a. w miesiącach wrzesień – czerwiec, od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00–16.00
b. w miesiącach wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele, w godz. 10.00–18.00
c. w lipcu i sierpniu, 7 dni w tygodniu, godz. 10.00–18.00.
3. Chcąc uzyskać pewność, że w planowanym terminie wizyty w Wydziale Zabaw są jeszcze wolne miejsca, należy dokonać wcześniejszej rezerwacji, nie później niż 1 dzień roboczy przed planowaną wizytą: edukacja@ecs.gda.pl.
4. Dziecku, które odwiedza Wydział Zabaw na podstawie karnetu, musi towarzyszyć rodzic/opiekun zaopatrzony w bilet wstępu.
5. Warunki korzystania z Wydziału Zabaw posiadaczy karnetu opisano w: § 3. Warunki obecności w Wydziale Zabaw dzieci pod opieką rodzica/opiekuna niniejszego regulaminu.
§ 7  Zasady przebywania w sali Wydziału Zabaw
1. Wydział Zabaw jest dedykowany dzieciom, które nie ukończyły 10 roku życia.
2. Liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w sali, wynosi 75 osób.
3. Czas pobytu w Wydziale Zabaw wynosi 1 godzinę zegarową lub jej wielokrotność.
4. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni znajdującej się obok kas ECS.
5. Wózek dziecięcy należy zostawiać przed wejściem do Wydziału Zabaw.
6. Przed wejściem do Wydziału Zabaw wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zdjęcia obuwia zewnętrznego. Do przechowywania obuwia służą szafki, które znajdują się w Wydziale Zabaw. Goście mogą korzystać z obuwia zmiennego, wejść w samych skarpetkach (najlepiej z podeszwą antypoślizgową) albo skorzystać z ochraniaczy, którymi dysponuje obsługa Wydziału Zabaw. Zabronione jest przebywanie boso.
7. Przed wejściem do Wydziału Zabaw należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas zabawy, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi sprzączkami.
8. Podczas zabawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi lub innych wyznaczonych przez ECS osób.
9. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Należy mieć na uwadze, że niektóre efekty świetlne, stosowane w Wydziale Zabaw, mogą wywołać atak u osób cierpiących na epilepsję.
11. Obsługa większości stanowisk jest intuicyjna. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności dotyczących zasad działania lub obsługi stanowisk, opiekun jest zobowiązany do zwrócenia się do pracownika Wydziału Zabaw o wyjaśnienia lub pomoc i do zaniechania korzystania z nich do czasu uzyskania takich wyjaśnień lub pomocy.
12. O nieszczęśliwych zdarzeniach losowych, wypadkach lub zachowaniach osób trzecich stwarzających zagrożenie użytkownik jest zobowiązany poinformować obsługę.
13. Na 5 minut przed upłynięciem godziny zegarowej rozlega się sygnał dźwiękowy, który obliguje do opuszczenia sali.
14. Jeśli użytkownicy spóźnią się na wyznaczoną na bilecie godzinę, ich obecność w Wydziale Zabaw nie zostanie przedłużona. Będą musieli opuścić salę zgodnie z zasadami wraz ze swoją grupą, o pełnej godzinie.
§ 8  Zakazy
1. Na terenie Wydziału Zabaw zabronione są:
a. bójki, popychanie
b. wszelkie zachowania niebezpieczne, agresywne oraz noszące znamiona dyskryminacji
c. przebywanie boso
d. bieganie
e. wspinanie się na stałe elementy konstrukcji galerii, np. poręcze i barierki.
2. W Wydziale Zabaw obowiązuje całkowity zakaz:
a. picia i spożywania posiłków (nie dotyczy karmienia piersią) oraz żucia gumy – z wyjątkiem napojów dla dzieci w zakręcanych butelkach plastikowych
b. spożywania alkoholu i środków odurzających
c. palenia tytoniu oraz używania tzw. papierosów elektronicznych
d. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu
e. wprowadzania zwierząt.
3. Na osoby naruszające zakazy wyżej wymienione zostaną nałożone kary pieniężne w wysokości 300,00 zł oraz zostaną one wyproszone z terenu ECS.
§ 9  Postanowienia końcowe
1. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Wydziału Zabaw należy niezwłocznie zgłaszać osobom z obsługi.
2. ECS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatni bądź w szafkach na obuwie, a także rzeczy pozostawione bez opieki w Wydziale Zabaw.
3. ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w związku z używaniem urządzeń niezgodnie z ich instrukcją obsługi, poleceniami oraz zaleceniami wyznaczonych osób obsługi lub osób obsługi Wydziału Zabaw oraz spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
4. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości ani części kosztów biletu.
5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Wydziału Zabaw spowodowane z winy osób trzecich, jak np. brak dostawy energii elektrycznej.
6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób ECS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
7. Szkodę lub reklamację należy zgłosić w kasie ECS nie później niż 7 dni od wizyty. Zgłoszenie szkody lub reklamacji składane w późniejszym terminie nie zostanie uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody lub reklamacji jest paragon potwierdzający zakup biletów.
8. ECS jest uprawnione do zmian w zapisach niniejszego regulaminu w każdym czasie, a pełne brzmienie dokumentu jest dostępne na stronie internetowej ecs.gda.pl oraz w kasach ECS.
9. Kupując bilet do Wydziału Zabaw, opiekun w imieniu własnym i swojego podopiecznego/podopiecznych akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
10. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma Regulamin zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności. Regulamin Wydziału Zabaw stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności i nie wyłącza stosowania jego postanowień.