RADA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Radę ECS – na mocy Statutu ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Rady ECS wchodzą przedstawiciele: prezydenta miasta Gdańska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność”, Fundacji Centrum Solidarności, Lecha Wałęsy oraz przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego.
Posiedzenia Rady ECS odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Kompetencją tego gremium jest: zatwierdzanie planu strategicznego działania ECS i składanie wniosków do niego, ocena realizacji celów stawianych instytucji przez Statut, raz do roku podsumowywanie działalności ECS oraz odbieranie sprawozdania dotyczące działalności muzealnej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej wraz planem finansowym. Rada zatwierdza także wydatki ECS.

kadencja 2017—2021
przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska:
Paweł Adamowicz
Władysław Frasyniuk
Jacek Taylor
prof. Ireneusz Krzemiński
Krystyna Zachwatowicz
przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Jan Hlebowicz
Kornel Morawiecki
Krzysztof Nowak
Jarosław Sellin
przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego:
Jan Kozłowski
Władysław Zawistowski
przedstawiciele NSZZ „Solidarność":
Bogdan Biś
Roman Gałęzewski
przedstawiciel Fundacji Centrum Solidarności:
Bogdan Lis
przedstawiciel Lecha Wałęsy:
Krzysztof Pusz
Przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego ECS:
Bogdan Borusewicz

KOLEGIUM HISTORYCZNO-PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Kolegium Historyczno-Programowe ECS – jak postanawia Statut ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Kolegium Historyczno-Programowe ECS wchodzą cieszący się powszechnym uznaniem historycy, intelektualiści i przedstawiciele życia publicznego.
Posiedzenia Kolegium Historyczno-Programowe ECS zwołuje jego przewodniczący.
Gremium to opiniuje plan strategiczny działania ECS, program wieloletni i bieżącą działalność instytucji oraz składa wnioski do ich treści, może także przedkładać propozycje zmian w Statucie ECS.
 
Bogdan Borusewicz — przewodniczący
prof. Grzegorz Berendt
Adam Chmielecki
Krzysztof Czyżewski
prof. Antoni Dudek
prof. Jerzy Eisler
Jacek Fedorowicz
Paulina Florjanowicz
prof. Andrzej Friszke
dr hab. Mirosława Grabowska
Aleksander Hall
Marta Kaczyńska
Andrzej Kołodziej
Robert Kostro
dr Paweł Kowal
prof. Piotr Majewski
Marek Mutor
prof. Cezary Obracht-Prondzyński
prof. Małgorzata Omilanowska
Alicja Pacewicz
Janusz Pałubicki
Maciej Pawlicki
Mateusz Smolana
Rafał Wieczyński