Projekt badawczy „Krajobrazy czasu” stawia sobie za cel analizę wizji o przeszłości i przyszłości krążących w czasie zimnej wojny. Po pierwsze, odnosi się do specyficznej konstelacji historycznej tej ery – konkurencji systemowej między Wschodem a Zachodem i jej wpływu na debaty historyczne oraz wizje dotyczące przyszłej Europy. Można zauważyć, że koncepcje na temat przeszłości i przyszłości są tworzone nierzadko przez te same osoby i dlatego w odniesieniu do tego faktu ich dyskursy były często wzajemnie uwarunkowane. Po drugie, projekt chce zbadać długoterminowe skutki zimnej wojny, przede wszystkim jej polityczne i kulturowe dziedzictwo, które mają wpływ na obecny proces porozumienia dotyczący wspólnej europejskiej pamięci, jak również przyszłości społeczeństwa europejskiego. Projekt koncentruje się przede wszystkim na Polskiej Republice Ludowej, Republice Federalnej Niemiec i na Francji oraz jest kooperacją między Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Partner: Uniwersytet Vladrina we Frankfurcie, projekt realizowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki