Wolność i Solidarność | Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury


Czasopismo „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” jest pismem interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenie historyków z podejściem politologicznym, punktem widzenia historyków idei i socjologów. Nasze pismo jest redagowane zgodnie z naukowymi standardami, nie chcemy jednak ograniczać gatunków pisarskich do tradycyjnej formy studium. Formuła redakcyjna jest otwarta – prawo obecności na łamach „Wolności i Solidarności” mają esej, wywiad, wspomnienie, polemika i dyskusja. Publikujemy też dokumenty archiwalne i relacje uczestników ruchów demokratycznych.
W cyklu „Archiwum wolnej myśli” pokazujemy testy kluczowe dla myśli politycznej antytotalitarnej opozycji. Ważną częścią pisma stanowi dział recenzji, omawiający zarówno polskie, jak i obcojęzyczne książki dotyczące interesującego nas obszaru tematycznego. W dziejach ruchów demokratycznych – obok opisu wydarzeń – ważna będzie analiza myśli politycznej i narodzin społeczeństwa obywatelskiego, perspektywa socjologiczna, a także perspektywa porównawcza różnych dróg prowadzących od komunizmu i dyktatur autorytarnych do demokracji oraz różnych typów demokratyzacji. Nie wyznaczamy sztywnej granicy chronologicznej zainteresowań badawczych. Nie stanowi jej rok 1989 – punkt przełomowy w historii upadku europejskiego komunizmu – bowiem ani komunizm, ani inne systemy dyktatorskie nie przestały istnieć w innych częściach świata po europejskiej jesieni ludów. Do dziejów odzyskiwania wolności należą także współczesne formy opozycji wobec dyktatury w Chinach czy na Kubie.

Redakcję tworzą: Andrzej Kaczyński, Jakub Kufel (sekretarz), Przemysław Ruchlewski, Jan Skórzyński (redaktor naczelny), Małgorzata Strasz.
W skład Rady Naukowo-Programowej pisma „Wolność i Solidarność” wchodzą: Anne Applebaum, Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Paweł Golak, Aleksander Hall, Jerzy Holzer († 2015), Basil Kerski, Jacek Kołtan, Ireneusz Krzemiński, Andrzej Paczkowski, Aleksander Smolar, Edmund Wnuk-Lipiński († 2015).

Nr ISSN 2082-6826 | Procedura recenzowania | Lista recenzentów
| Formularz recenzencki

Dotychczas ukazało się osiem numerów.
 

nr 8

• Robert Brier Nie tylko Helsinki. Solidarność i zapoznana
kultura praw człowieka

Anna Machcewicz „Pokój brzeski” 1980. Władze wobec
sierpniowego strajku w Trójmieście

• Iwanczo Gyłybow Wszyscy staliśmy się beneficjentami
Solidarności

 

→ POBIERZ 
 

nr 7

• Edmund Wnuk-Lipiński 25 lat po przełomie
• In memoriam Tadeusz Mazowiecki, Zbigniew Romaszewski
• Ankieta „WiS” Polski rok 1989

 

→ POBIERZ 
 

nr 6

• Timothy Garton Ash Stulecie obywatelskiego nieposłuszeństwa
• Karol Modzelewski Sprawa „jedenastki”
• Rosja dysydentów. Ruch Obrony Praw Człowieka w ZSRR


→ POBIERZ 
 

nr 5

• Bronisław Komorowski Lata opozycji
• Anne Applebaum Żelazna kurtyna
• Zachód i Polska. Kłopoty z Solidarnością


→ POBIERZ 
 

nr 4

• Adam Michnik – Mario Soares Od dyktatury do demokracji
• Bronisław Geremek Rok 1984 – uwolnić „jedenastkę”
• Dysydenci na Kubie
• Opozycja na Białorusi


→ POBIERZ 

 

 nr 3

• Aung San Suu Kyi O wolności i oporze
• Adam Michnik Polskie myszki i radziecki kot
• Panorama opozycji w Czechosłowacji i na Węgrzech


→ POBIERZ 

 

nr 2

• Jerzy Holzer Solidarność i iluzja społeczeństwa bezkonfliktowego
• Dysydenci w Chinach
• Jacek Kuroń Zamiast palić komitety...


→ POBIERZ 
 

nr 1

• Sierpień ‘80 – relacje Bronisława Geremka, Lecha Kaczyńskiego,
Tadeusza Kowalika, Tadeusza Mazowieckiego
• Aleksander Smolar Obywatelski ruch oporu w Polsce


→ POBIERZ