Regulamin zwiedzania

EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

 
§ 1   UDOSTĘPNIANIE EKSPOZYCJI EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDANROŚCI
1. Centrum ma swoją siedzibę przy ul. Plac Solidarności 1 w Gdańsku.
2. Centrum jest otwarte dla zwiedzających cały rok przez siedem dni w tygodniu z wyłączeniem: 1 i 6 stycznia, pierwszego i drugiego dnia Świąt Wielkanocnych, Bożego Ciała, 1 listopada, 24, 25 i 26 grudnia.
3. Centrum zastrzega sobie prawo zamknięcia w inne dni wyznaczone przez Dyrektora ECS.
4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach Centrum.
5. Kasy są zamykane na godzinę przed zamknięciem Centrum.
§ 2   WIZYTA W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI
1. Wejście na wystawy Centrum jest odpłatne. Cennik biletów dostępny jest w kasach Centrum oraz na stronie internetowej www.ecs.gda.pl.
2. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w budynku Centrum jest ściśle limitowana i wynosi 540 osób.
3. Sprzedaż biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
4. Kasy przyjmują płatność w złotówkach.
5. W przypadku zgubienia kluczyka do szafki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 30 zł.
6. Osoby indywidualnie zwiedzające wystawę stałą zobowiązane są do korzystania z audioprzewodników.
7. Korzystanie z audioprzewodnika jest bezpłatne.
8. Punkt wypożyczeń systemu znajduje się w pobliżu kas biletowych.
§ 3   REZERWACJA
1. Rezerwacja wizyty dla grup jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
2. Grupy zorganizowane mają obowiązek rezerwować wizytę nie później niż tydzień przed zwiedzaniem na adres zwiedzanie@ecs.gda.pl
3. Zwiedzanie Centrum odbywa się w grupach do 50 osób.
4. Liczba osób uczestniczących w warsztatach edukacyjnych nie może przekraczać 30 osób.
5. Europejskie Centrum Solidarności nie prowadzi usług przewodnickich, w związku z czym obowiązek zapewnienia przewodnika spoczywa na organizatorze wycieczki. Do każdej grupy wymagany jest jeden przewodnik.
6. Aktualną listę przewodników rekomendowanych przez Centrum, można znaleźć na stronie internetowej www.ecs.gda.pl
7. Grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z systemu słuchawkowego, zapewnianego przez firmę Antenna Audio Limited Sp. z o.o. System ten ogranicza niekorzystny wpływ hałasu, pogłosu odległości dzielącej mówiącego i słuchacza, czy obecności innych grup turystycznych w tym samym wnętrzu. Przewodnik otrzymuje mikrofon z nadajnikiem, a każdy ze zwiedzających – słuchawki.
8. Punkt wypożyczeń systemu, znajduje się w pobliżu kas biletowych.
§ 4   RODZAJE BILETÓW
1. Bilety na wystawę stałą:
a. bilet normalny;
b. bilet ulgowy – przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia / po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki;
c. bilet grupowy – przysługuje osobie w zorganizowanej grupie liczącej co najmniej 11 osób. Jeden opiekun na całą grupę nie płaci za wstęp;
d. bilet rodzinny (do 5 osób) – przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy;
e.
bilet bezpłatny przysługuje:
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • sygnatariuszom porozumień sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
 • honorowym obywatelom Gdańska
 • osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • dziennikarzom legitymujących się odpowiednim dokumentem
 • dzieciom do lat siedmiu.
 • dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom.
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
 • przewodnikom grup turystycznych
 • posiadaczom Karty Polaka
 • bilet zniżkowy dla posiadaczy karty: Karty Turysty, Karty do Kultury, Karty Dużej Gdańskiej Rodziny.
2.
Bilet na zajęcia edukacyjne:
 • warsztaty historyczne
 • warsztaty obywatelski
3. Aktualne ceny biletów wywieszone są przy kasach biletowych oraz znajdują się na stronie internetowej Centrum www.ecs.gda.pl
§ 5   ZASADY PRZEBYWANIA ZWIEDZAJĄCYCH NA TERENIE ECS
1.
Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać na terenie Centrum bez opieki osoby dorosłej.
2. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szafkach znajdujących się we wnęce za kasami biletowymi.
3. Dostęp do szafek możliwy jest godzinach otwarcia Centrum.
4. Centrum zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Centrum. Informacja o ograniczeniu dostępu, w miarę możliwości, zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu do Centrum.
5. Centrum zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Wyłączenie części eksponatów nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
7. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Centrum lub innych osób wyznaczonych przez Centrum.
8. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia Centrum należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Centrum lub innym osobom wyznaczonym przez Centrum.
9.
Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach.
§ 6   ZAKAZY
1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Centrum zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia Centrum.
W szczególności zwiedzającym zabrania się:
a. wprowadzania na teren Centrum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących;
b. wnoszenia alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych;
c. wnoszenia na teren Centrum broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
d. wnoszenia i wprowadzania na teren Centrum rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych podobnych urządzeń, oraz jeżdżenia na nich;
e. spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 6 ust. 11;
f. prowadzenia działalności handlowej;
g. prowadzenia działalności reklamowej lub agitacji politycznych.
2. Zabrania się wstępu na ekspozycję Centrum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
3. Na terenie wystawy stałej zabrania się:
a. używania telefonów komórkowych,
b. fotografowania z użyciem statywu,
c. fotografowania z użyciem lampy błyskowej,
4. Na osoby naruszające zakazy wyżej wymienione zostaną nałożone kary pieniężne w wysokości 300,00 złotych oraz zostaną one wyproszone z terenu ECS.
§ 7   USTALENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Każda grupa zorganizowana osób nieletnich przebywa na terenie Centrum z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
2. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych maksymalnie 10 dzieci.
3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Centrum.
4. Osoba odbierająca bilety zobowiązana jest do podania numeru rezerwacji i okazania potwierdzenia jej opłacenia.
§ 8   BEZPIECZEŃSTWO
1. Teren Centrum jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego oraz ochroną fizyczną.
2. Firma realizująca zadania ochrony Centrum upoważniona jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Centrum oraz do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie § 7.
3. Centrum zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy osoby wchodzące na teren Centrum nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 7 ust. 1. lit. e-g.
4. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Centrum zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu biletów.
5. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Centrum i ochrony.
§ 9   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Centrum www.ecs.gda.pl oraz w kasach.
2. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do usunięcia zwiedzającego z terenu Centrum. W razie usunięcia zwiedzającego z powodu nieprzestrzegania regulaminu zwiedzającemu nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Centrum w danym dniu ani zwrot należności za bilet.
4. Centrum jest uprawnione do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany dodo wiadomości publicznej na stronie www.ecs.gda.pl oraz w kasach Centrum.