REGULAMIN PROJEKTU
Młodzi Solidarni | Wolność słowa a hejt


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia 6. edycji projektu „Młodzi Solidarni” (zwanego dalej „Projektem”).
2. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Europejskie Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku przy Pl. Solidarności 1, zwane dalej „Organizatorem”.
3. Wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie Organizatora www.ecs.gda.pl/Mlodzi-Solidarni.
4. Temat 6. edycji Projektu to Młodzi Solidarni | Wolność słowa a hejt
5. Projekt trwa od 1 kwietnia 2016 do 6 czerwca 2016, przy czym szczegółowe daty poszczególnych etapów pracy określa harmonogram projektu (zwany dalej „Harmonogramem”). Harmonogram może ulegać modyfikacjom dokonanym przez Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, tj. do 6 czerwca 2016.

II. UCZESTNICY

1. Projekt jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat.
2. Uczestnicy Projektu zostaną wyłonieni w procesie rekrutacyjnym opartym na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej Organizatora.
3. Do projektu może zakwalifikować się maksymalnie 20 osób.
4. Do Projektu należy zgłaszać się indywidualnie, a uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne.
5. Każda osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia zawierające wszystkie informacje wymagane w formularzu zgłoszeniowym.
6. Uczestnicy, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę na udział w Projekcie od rodzica/opiekuna prawnego, przed rozpoczęciem Projektu.
7. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą zobowiązane do udziału we wszystkich jego etapach.
8. W przypadku gdy uczestnik Projektu nie stawi się na warsztatach, mimo wcześniejszej deklaracji uczestnictwa, zostaje zdyskwalifikowany z udziału w Projekcie.
9. W przypadku sytuacji uniemożliwiającej uczestnikowi Projektu udział w warsztatach, jest zobowiązany poinformować o tym Organizatorów.
10. Uczestnicy, którzy wezmą udział w całym Projekcie otrzymają zaświadczenia o udziale.

III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Projekt spełnia następujące cele:
a. rozwój umiejętności artystycznych,
b. edukacja historyczno-obywatelska,
c. kształtowanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia,
d. odniesienie historii do zjawisk współczesnych,
e. rozwój wrażliwości na aktualne społeczne tematy,
f. wzbudzanie zaangażowania społecznego.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny i ma charakter warsztatów artystyczno-obywatelskich zakończonych wernisażem prac Uczestników.
3. Organizator pokrywa koszty materiałów plastycznych oraz zajęć warsztatowych. Uczestnik ponosi koszty dojazdu.
4. Spotkania warsztatowe dla uczestników Projektu zostaną zorganizowane w Gdańsku w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu.
6. Komunikaty i informacje na temat Rekrutacji, Regulamin oraz Harmonogram będą opublikowane na stronie Organizatora.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Podstawą procesu rekrutacji do Projektu jest formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora.
2. Do procesu rekrutacji zostaną zakwalifikowane jedynie zgłoszenia zawierające kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
3. Zgłoszenia do Projektu będzie można nadsyłać 24 kwietnia 2016.
4. Do dalszego etapu projektu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 20 osób, których zgłoszenia najbardziej będą się wpisywać w charakter Projektu.
5. Zakończenie rekrutacji i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu projektu nastąpi do 29 kwietnia 2016.
6. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną.
7. Decyzje Organizatora Projektu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. WYKORZYSTYWANIE PRAC WARSZTATOWYCH ORAZ DOKUMENTACJI FILMOWEJ I FOTOGRAFICZNEJ
1. Powstałe w Projekcie prace artystyczne oraz informacje, dokumentacja fotograficzna i filmowa o etapach ich powstawania mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i innych stronach powiązanych z Organizatorem.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac finałowych dla własnych potrzeb marketingowych, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, akceptując niniejszy regulamin.
3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się udostępnić swoje prace na zasadzie licencji Creative Commons w zakresie Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane Uczestników projektu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182).
2. W ramach projektu będą przetwarzane dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefoniczny, adresu zamieszkania, adresu szkoły należące do Uczestnika w celach komunikacyjnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje na temat Projektu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem koordynatora projektu: s.wyrwicka@ecs.gda.pl.
2. Zgłoszeniu udziału w Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.