REGULAMIN WYDZIAŁU ZABAW

Regulamin korzystania z WYDZIAŁU ZABAW sali dla dzieci w Europejskim Centrum Solidarności

 
§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. WYDZIAŁ ZABAW jest przestrzenią przeznaczoną dla dzieci. Sala mieści się w Europejskim Centrum Solidarności, przy pl. Solidarności 1 w Gdańsku, zwanym w dalszej treści Regulaminu: ECS
2. Sala jest otwarta dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia ECS. Pod pojęciem zwiedzających rozumie się zarówno dzieci korzystające z WYDZIAŁU ZABAW i znajdujących się w nim stanowisk, ich opiekunów oraz inne osoby uprawnione do przebywania na terenie WYDZIAŁU ZABAW
3. ECS zastrzega sobie prawo do: zamknięcia WYDZIAŁU ZABAW w dni wyznaczone przez dyrektora instytucji, prawo do wyłączenia poszczególnych stanowisk lub ich elementów, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń. Pod użytym w niniejszym Regulaminie pojęciem „stanowisko” rozumie się zarówno powiązany ze sobą funkcjonalnie zespół urządzeń oraz instalacji, jak również każde z osobna: urządzenie, instalację.
4. Dziecku korzystającemu z WYDZIAŁU ZABAW musi towarzyszyć pełnoletni opiekun/opiekunowie.
5. Wstęp do WYDZIAŁU ZABAW jest możliwy na podstawie biletu. Bilet uprawnia do przebywania na terenie WYDZIAŁU ZABAW przed jedną godzinę zegarową, zgodnie z określoną w treści biletu datą i godziną.
6. Co godzinę do WYDZIAŁU ZABAW wchodzi maksymalnie 75-osobowa grupa.
7. Ostatnia grupa wchodzi do WYDZIAŁU ZABAW o godz. 17.00 (listopad – kwiecień) lub o godz. 19.00 (maj – październik).
8. Bilet można kupić maksymalnie na godzinę przed zamknięciem budynku.
9. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach ECS.
§ 2   UŻYTKOWNICY
1. WYDZIAŁ ZABAW jest przeznaczony dla dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia.
2. Dzieci, które ukończyły 10 rok życia, nie mogą korzystać z urządzeń i instalacji znajdujących się w WYDZIALE ZABAW. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka pracownik sali może poprosić opiekuna o okazanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka.
3. ECS nie świadczy opieki nad dziećmi.
4. Każdemu dziecku musi towarzyszyć pełnoletni opiekun/opiekunowie.
5. Każdy opiekun jest zobowiązany do samodzielnej oceny swoich możliwości i kompetencji co do liczby podopiecznych, nad którymi podejmuje się sprawować opiekę, jednakże jedna osoba dorosła może sprawować opiekę nad maksymalnie piątką dzieci.
6. Grupy zorganizowane mogą korzystać z Wydziału Zabaw tylko wówczas, gdy opiekę nad dziesięciorgiem dzieci sprawuje przynajmniej jeden pełnoletni opiekun.
7. Jednemu dziecku może towarzyszyć maksymalnie dwóch opiekunów.
8. Osoba dorosła jest zobowiązana do sprawowania opieki nad podopiecznym/podopiecznymi przez cały czas obecności na terenie WYDZIAŁU ZABAW, odpowiada za jego/ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez niego/nich wyrządzone. Opiekun przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z WYDZIAŁU ZABAW zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga aktywności ruchowej dziecka, co może się wiązać z ryzykiem stłuczeń, zadrapań i innych urazów będących następstwem upadków, potknięć, zderzeń z innymi uczestnikami zabawy i innych podobnych zdarzeń. Wyżej wymienione ryzyka mogą powstać mimo dołożenia przez ECS wszelkich starań w zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz certyfikowania wszystkich stanowisk WYDZIAŁU ZABAW pod względem dopuszczenia do użytkowania przez dzieci. Każdy opiekun jest zobowiązany do własnej, samodzielnej oceny ryzyka zabawy podopiecznego/podopiecznych, adekwatnej do wieku, stanu zdrowia oraz stopnia rozwoju podopiecznego/podopiecznych. Mimo możliwości wystąpienia powyższych ryzyk, opiekun godzi się na korzystanie przez dziecko z WYDZIAŁU ZABAW, a jednocześnie zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności i wzmożonej pieczy nad dzieckiem w trakcie przebywania na sali.
9. Niektóre osoby mogą cierpieć na ataki epilepsji wywołane pewnymi efektami świetlnymi lub błyskającymi światłami.
10. Na opiekunach ciąży obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny zabawy dzieci, co oznacza również, że nie przyprowadzają oni do WYDZIAŁU ZABAW dzieci, które są przeziębione lub chore na choroby zakaźne.
10. Liczba użytkowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w sali, wynosi 75 osób.
11. Na 5 minut przed upłynięciem godziny zegarowej rozlega się sygnał dźwiękowy, który obliguje do opuszczenia sali.
12. W przypadku, gdy użytkownicy spóźnią się na wyznaczoną na bilecie godzinę, ich obecność w WYDZIALE ZABAW nie zostanie przedłużona. Będą musieli opuścić salę zgodnie z zasadami wraz ze swoją grupą, o pełnej godzinie.
13. W trakcie wizyty w WYDZIALE ZABAW dziecko z opiekunem może opuścić salę, a następnie do niej wrócić, jednak jest to jednoznaczne ze skróceniem pobytu.
14. Osoby dorosłe niesprawujące opieki nad dziećmi nie mają wstępu do WYDZIAŁU ZABAW.
§ 3   BILETY I REZERWACJE
1. Wstęp do WYDZIAŁU ZABAW jest możliwy na podstawie biletu wstępu, zgodnie z określoną w jego treści datą i godziną. Bilety są dostępne w kasach ECS i można je kupić w dniu wizyty w WYDZIALE ZABAW lub z wyprzedzeniem.
2. Kasy biletowe znajdują się w holu głównym ECS. Płatność jest możliwa gotówką  lub kartą płatniczą w polskiej walucie.
3. Bilet wstępu do WYDZIAŁU ZABAW kosztuje 5 złotych, zarówno dla dziecka, jak i jego opiekuna/opiekunów.
4. Dla dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, wstęp jest bezpłatny. Bilet darmowy należy odebrać w kasie.
5. Posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązuje bilet zniżkowy (50% ceny biletu).
§ 4   ZASADY POBYTU W SALI WYDZIAŁU ZABAW
1. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni znajdującej się obok kas ECS.
2. Wózek dziecięcy należy zostawiać przed wejściem do WYDZIAŁU ZABAW.
3. Przed wejściem do WYDZIAŁU ZABAW zarówno dorośli, jak i dzieci zobowiązani są do zdjęcia obuwia zewnętrznego. Do przechowywania obuwia służą szafki, które znajdują się w WYDZIALE ZABAW, obok stanowiska Odprawa. Goście mogą korzystać z obuwia zmiennego, wejść w samych skarpetkach (najlepiej z podeszwą antypoślizgową) albo skorzystać z ochraniaczy na stopy. Zabronione jest przebywanie w WYDZIALE ZABAW boso.
4. Opiekunowi/opiekunom grup zorganizowanych przysługuje bilet bezpłatny.
5. Przed wejściem do WYDZIAŁU ZABAW należy zdjąć bądź zabezpieczyć wszelkie przedmioty, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie podczas zabawy, w szczególności: kolczyki, zegarki, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi sprzączkami.
6. Na terenie WYDZIAŁU ZABAW zabronione są bójki, popychanie, wszelkie zachowania niebezpieczne, agresywne oraz noszące znamiona dyskryminacji. Obowiązek dopilnowania prawidłowego zachowania dzieci spoczywa na opiekunie dziecka.
7.
W WYDZIALE ZABAW obowiązuje całkowity zakaz:
a. picia i spożywania posiłków (nie dotyczy karmienia piersią) oraz żucia gumy
b. spożywania alkoholu i środków odurzających
c. palenia tytoniu oraz używania tzw. papierosów elektronicznych
d. wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych, które mogą spowodować zranienie, ukłucie lub inny uszczerbek na zdrowiu
e. wprowadzania zwierząt
f. wspinania się na stałe elementy konstrukcji galerii, np. poręcze i barierki
g. biegania
8. Podczas zabawy należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi lub innych wyznaczonych przez ECS osób
9. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z ich zastosowaniem.
10. Obsługa większości stanowisk jest intuicyjna. W WYDZIALE ZABAW można skorzystać z „Planu podróży” (drukowany informator), gdzie znajdują się opisy pozwalające w pełni wykorzystać możliwości sali. W razie jakichkolwiek wątpliwości, w szczególności dotyczących zasad działania lub obsługi stanowisk, opiekun jest zobowiązany do zwrócenia się do pracownika WYDZIAŁU ZABAW o wyjaśnienia lub pomoc i do zaniechania korzystania z nich do czasu uzyskania takich wyjaśnień lub pomocy.
11. WYDZIAŁ ZABAW jest dedykowany dzieciom, które nie ukończyły 10 roku życia. Opiekun/opiekunowie muszą wziąć to pod uwagę i zachować szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla podopiecznego/podopiecznych.
§ 5   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Pracownik WYDZIAŁU ZABAW może zażądać jego opuszczenia przez gości, a w szczególności przez: osoby naruszające Regulamin lub ogólnie przyjęte normy zachowania, osoby stwarzające zagrożenie dla innych użytkowników oraz stwarzające ryzyko uszkodzenia stanowisk znajdujących się na terenie WYDZIAŁU ZABAW, a także takie, które nie stosują się do poleceń oraz zaleceń obsługi. Koszty zakupu biletów nie zostaną w takim przypadku zwrócone.
2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia WYDZIAŁU ZABAW należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom sali.
3. ECS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatni bądź w szafkach na obuwie, a także rzeczy pozostawione bez opieki w WYDZIALE ZABAW.
4. ECS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy powstałe w związku z używaniem urządzeń niezgodnie z ich instrukcją obsługi, poleceniami oraz zaleceniami pracowników WYDZIAŁU ZABAW oraz spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu.
5. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, w tym uszkodzenia stanowisk i stałych elementów wystroju wystawy na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Kodeksie cywilnym.
6. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości ani części kosztów biletu.
7. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu WYDZIAŁU ZABAW spowodowane z winy osób trzecich, jak np. brak dostawy energii elektrycznej.
8. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia gości ECS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
9.
W przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych, wypadków lub zachowań osób trzecich stwarzających zagrożenie na wystawie użytkownik jest zobowiązany poinformować obsługę.
10. Szkodę lub reklamację należy zgłosić w recepcji WYDZIAŁU ZABAW w dniu wizyty. Zgłoszenie szkody lub reklamacji składane w późniejszym terminie nie zostanie uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody lub reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za wstęp do sali.
11. ECS jest uprawnione do zmian w zapisach niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a pełne brzmienie dokumentu jest dostępne na stronie internetowej www.ecs.gda.pl oraz w kasach ECS.
12. Kupując bilet do WYDZIAŁU ZABAW, opiekun w imieniu własnym i swojego podopiecznego/podopiecznych akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
13. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności. Regulamin WYDZIAŁU ZABAW stanowi uzupełnienie Regulaminu zwiedzania Europejskiego Centrum Solidarności i nie wyłącza stosowania jego postanowień.