RADA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Radę ECS – na mocy Statutu ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Rady ECS wchodzą przedstawiciele: prezydenta miasta Gdańska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność”, Fundacji Centrum Solidarności, Lecha Wałęsy oraz przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego.
Posiedzenia Rady ECS odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Kompetencją tego gremium jest: zatwierdzanie planu strategicznego działania ECS i składanie wniosków do niego, ocena realizacji celów stawianych instytucji przez Statut, raz do roku podsumowywanie działalności ECS oraz odbieranie sprawozdania dotyczące działalności muzealnej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej wraz planem finansowym. Rada zatwierdza także wydatki ECS.
 
Paweł Adamowicz — przewodniczący
Bogdan Biś
Bogdan Borusewicz
Władysław Frasyniuk
Roman Gałęzewski
.abp Tadeusz Gocłowski.
dr Adolf Juzwenko
Jan Kozłowski
prof. Ireneusz Krzemiński
prof. Andrzej Paczkowski
Janusz Reiter
Jacek Taylor
Lech Wałęsa
Andrzej Wielowieyski
Władysław Zawistowski

KOLEGIUM HISTORYCZNO-PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Kolegium Historyczno-Programowe ECS – jak postanawia Statut ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Kolegium Historyczno-Programowe ECS wchodzą cieszący się powszechnym uznaniem historycy, intelektualiści i przedstawiciele życia publicznego.
Posiedzenia Kolegium Historyczno-Programowe ECS zwołuje jego przewodniczący.
Gremium to opiniuje plan strategiczny działania ECS, program wieloletni i bieżącą działalność instytucji oraz składa wnioski do ich treści, może także przedkładać propozycje zmian w Statucie ECS.
 
Bogdan Borusewicz — przewodniczący
Zbigniew Bujak
dr Marek Cichocki
prof. Jerzy Eisler
Jacek Fedorowicz
prof. Andrzej Friszke
dr Dariusz Gawin
Zbigniew Gluza
dr Adolf Juzwenko
Dariusz Krawczyk
prof. Andrzej Paczkowski
Janusz Pałubicki
prof. Wojciech Roszkowski
Dariusz Stola
Wolfgang Templin