Pracownicy

WYDZIAŁU MYŚLI SPOŁECZNEJ

dr JACEK KOŁTAN
zastępca dyrektora
tel.: 58 772 40 55
e-mail: j.koltan@ecs.gda.pl

Studiowałem filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obroniłem na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od roku 2008 pracuję w Europejskim Centrum Solidarności. Prowadzę cykl wykładów publicznych „Gdańskie Wykłady Solidarności”, w ramach którego zapraszam intelektualistów z Polski i ze świata do zdiagnozowania najważniejszych problemów współczesnych społeczeństw. Z kolei Laboratorium Dizajnu Społecznego, które współorganizuję z gdańską ASP służy eksperymentom z nowymi formami animacji społecznej. Prowadzę także wydawnictwo naukowe ECS, w ramach którego jestem redaktorem serii „Idea solidarności” i członkiem rady naukowo-programowej pisma „Wolność i Solidarność”. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na współczesnej teorii społecznej i politycznej, ontologii społecznej, historii idei solidarności, a także hermeneutyce i antropologii filozoficznej. W moich dotychczasowych badaniach zajmowałem się nowymi ruchami społecznymi (polscy ACTAwiści), filozofią społeczną Józefa Tischnera, koncepcją tożsamości społecznej podmiotu we współczesnej fenomenologii i hermeneutyce m.in. Martina Heideggera, Karla Löwitha oraz Paula Ricoera. Byłem też stypendystą niemieckiej fundacji KAAD i visiting scholar amerykańskiego CUA. Prowadzę wykłady i konwersatoria w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Oprócz artykułów naukowych opublikowałem m.in. Solidarność. Pokojowa rewolucja (współred. M. Chojecki, 2009), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (monografia, 2012), Obywatele ACTA (wspóred. Ł. Jurczyszyn, P. Kuczyński i M. Rakusa-Suszczewski, 2014), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred. E. Konarowska).
dr Jakub Kufel
tel.: 58 772 40 58
e-mail: j.kufel@ecs.gda.pl

Studiowałem historię i politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzanie projektami na Politechnice Gdańskiej. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskałem w 2013 r. Byłem stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W okresie studiów realizowałem projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Od 2010 r. pracuję w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzę własne prace badawcze. Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji oraz procesów transformacji ustrojowej w Polsce. Jestem redaktorem pisma „Wolność i Solidarność”, wykładowcą akademickim, organizatorem konferencji naukowych.
Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych m. in. Opozycja demokratyczna w latach 1976 – 1981; Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej; Czas Przełomu. Solidarność 1980 – 1981; Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego.
dr Konrad Knoch
tel.: 58 772 40 60
e-mail: k.knoch@ecs.gda.pl

W 2002 r. obroniłem pracę magisterską na Uniwersytecie Gdańskim na temat „Przeglądu Politycznego” w latach 1983-2000. W 2006 r. ukończyłem Podyplomowe Studium kadry menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE na Politechnice Gdańskiej. W 2011 r. obroniłem rozprawę doktorską pt.: Prasa liberalna drugiego obiegu w latach 1979-1990. W latach 2002-2008 byłem pracownikiem Gdańskich Szkół Autonomicznych na stanowisku nauczyciela historii i WOS-u; od 2008 jestem zatrudniony w Europejskim Centrum Solidarności na stanowisku adiunkta, a od 2012 roku kierownika Działu ds. Wystawy Stałej, od września 2014 kierownika Działu Badań Historycznych. Od 2012 jestem adiunktem na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, od września 2013 kierownikiem Zakładu historii prasy.
Jestem autorem m.in. kilku biogramów w: Opozycja w RPL. Słownik biograficzny 1956-1989, artykułów na temat prasy drugiego obiegu oraz kilkunastu relacji przeprowadzonych z członkami byłej opozycji PRL. Przygotowałem pracę pod tytułem: Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk w latach 1982-1989 opublikowaną w książce pod red. A. Friszkego Solidarność podziemna 1981-1989, Warszawa 2006.
prof. Wojciech Polak
e-mail: wp@umk.pl

Urodzony w 1962 r. w Olsztynie. Profesor, pracownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodniczący toruńskiego klubu „Szewska Pasja”. Autor wielu książek z zakresu dziejów stanu wojennego, „Solidarności”, opozycji demokratycznej w Polsce, a także historii Polski XVII wieku. Konsultant wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie przez całe lata osiemdziesiąte współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego (drukowanie i wydawanie gazetek, kolportaż, działalność publicystyczna, itp.). Wspierał też odradzające się od początku 1988 struktury NZS na UMK. W 1990 r. został członkiem – założycielem Porozumienia Centrum w Toruniu, następnie pełnił stanowisko członka Zarządu Wojewódzkiego PC w Toruniu i jego rzecznika prasowego. Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość oraz NSZZ „Solidarność”. W 2007 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Artur Rogoś
e-mail: a.rogos@ecs.gda.pl

Jestem filologiem, od kilkunastu lat zawodowo związanym z książkami. W Europejskim Centrum Solidarności koordynuję projekty wydawnicze. Wcześniej pracowałem w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym, Tower Press, krótko w Gazecie Wyborczej. Obecnie prowadzę również projekt wydawniczy części PROSTE. Jestem słuchaczem Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Moje zainteresowania badawcze dotyczą przemian tekstu w perspektywie nowych technologii oraz zagadnienia dostępności e-treści. Prowadzę zajęcia z edytorstwa multimedialnego w Instytucie Filologii Polskiej UG. Jestem autorem książki Teleportal.pl. Przewodnik po portalach internetowych (Gdańsk 2000).
dr Przemysław Ruchlewski
tel.: 58 772 40 56
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
 
Studiowałem historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku obroniłem doktorat z nauk humanistycznych. Od roku 2010 pracuję w Europejskim Centrum Solidarności. Jestem autorem ponad dwudziestu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Koordynuję projekty naukowe, kulturalne, wydawnicze, zorganizowałem wiele konferencji, debat, sympozjów o znaczeniu lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Jestem redaktorem pisma „Wolność i Solidarność”.
Moje naukowe zainteresowania koncentrują się wokół najnowszej historii Polski.
Oprócz artykułów naukowych opublikowałem m.in. Czas Przełomu. Solidarność 1980-1981 (współred. W. Polak, J. Kufel, 2010), O Polskę wolną! O Polskę solidarną! (współred. W. Polak, J. Kufel, 2011), Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, (współred. W. Polak, J. Kufel, 2012).